تبلیغات
حقایقی از قرآن و تشیع - سنی نیوز آبروی نداشته خویش را به باد داد!
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

حقایقی از قرآن و تشیع
 
هر که باشد نظرش در پی ناموس کسا ن پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان


 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 توسط chachool chachool

16159_516

سایت اسلام پرس دریک اقدامی تدافعی به نقدمقاله ی سنی نیوزمی پردازد.گردانندگان نیرنگ نیوز ازاین افشاگری درس بگیرند وپارافراترازگلیم خویش نگذارندچراکه باعث رسوایی بیش ازپیش آنان خواهد شد!.

سایت سنی نیوز که دربین اهالی فضای مجازی به نیرنگ نیوز!مشهور است وتمایل گردانندگانشان به افراط گرایی و وهّابیّت برهمگان آشکار است درمطلبی تحت عنوان:«تنش تشیّع بارسانه است یاباعقل!»شمشیرخودرا ازرو گرفته وبه پیکار صدها میلیون مسلمان شیعه آمده است،غافل ازاینکه افرادی هستند که نمایه های آنان رارصد نموده ودست های پشت پرده شان را روخواهد نمود.

سایت «اسلام پرس»دریک اقدامی تدافعی به نقد این مقاله خواهد پرداخت.امیداست که گردانندگان نیرنگ نیوز ازاین افشاگری درس بگیرند وپارافراتر از گلیم خویش نگذارند چراکه باعث رسوایی بیش ازپیش آنان خواهد شد!.

تصویر گزیده ای از متن مقاله ی کارشناس وهابی در سایت مذکور:

پرده اوّل:رسانه های وهابیّت قارچ گونه رو به ازدیاد است!این رسانه ها با بودجه ی هنگفت ازکجا تأمین میشود!؟

قسمتی از متن مقاله ی کارشناس وهابی درسایت مذکور:درپارگراف نخست این مقاله آمده است:چراروی کار آمدن چندرسانه ی توحیدی شخصی با امکانات کمتر ازناچیز وبازحمت های بیدریغ برخی ازدعوتگران غیرحرفه ای درفن رسانه،وباکیفیت بسیارپائین وغیراستاندارد اخراج(ظاهراً منظور نویسنده ی درظاهر ایرانی کارگردانی بوده است چون عرب ها کارگردان را اخراج می گویند!)واستدیو ودوربین وخلاصه باکاری بسیار ساده وبی آلایش،چنین خواب وخیال را ازچشمان  آخوند های صفوی برده است!؟

کارشناس وهّابی سایت ادّعانمودند که تنها چندرسانه توحیدی شخصی وبا امکانات ناچیز وبرخی ازدعوتگران غیرحرفه ای دررسانه فن!!!

ظاهراًکارشناسی وهابی ونگارنده ی این مقاله فراموش نموده اند ویاخودرا به فراموشی زده اند که اینچنین صحبت هایی را برزبان خوش می راند!پس لازم است کمی بیشتر یادآوری نمائیم تاشاید ایشان ازخواب عمیقی که درآن فرورفته است برخیزد!هرگز…!چنین نخواهد شد،چراکه فردی که خواب است را میتوان بیدار کرد وامّا کسی که خود را به خواب زده است را هرگز نمی توانی بیدار کنی…!

جناب کارشناس!تمام جمعیّت اقلیّت های غیرشیعه ی ایرانی به گزارش « انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW»»درسال ۲۰۰۹،تنها ۱۰-۵درصد می باشد یعنی مذاهبی همچون:سنّی،مسیحی،کلیمی وزرتشتی.وجمعیت شیعیان ازجمعیت مسلمانان: ۷۳٫۷۷۷٫۰۰۰را شیعیان ۶۶٫۴۰۰٫۰۰۰ – ۷۱٫۱۰۰٫۰۰۰ شامل میگردند.

امّا دراین بین میبنیم که اکثرشبکه های فارسی به ظاهر دینی ،دردست مخالفین ومعاندین شیعیان امیرالمؤمنین(علیه السلام) وبخصوص وهابیّت می باشد!.واین روند بصورت قارچ گونه روبه فزونی است!شبکه نور(ظلمت)،شبکه وصال فارسی(مدیرآن شخص افراطی به نام ملّازاده که داد خودشان را هم  درآورده)،شبکه کلمه،شبکه وصال حق نیز ازاین جمله اند.

جناب کارشناس مگرادّعای شما این نیست که هم مذهبانتان درایران درفقر ونداری زندگی می کنند!؟حال جای پرسش است که گرداندن شبکه های ماهواره ای ومهمتر ازهمه تأمین مالی اینقدر راحت است که هرساله شاهد رونمایی از یک شبکه ماهواره ای فارسی زبان برضدّشیعیان  امیرالمؤمنین توسّط شما وهمفکران تان هستیم!؟

پرده دوم:راز ستیزملّازداده با برخی شیوخ افراط گرای هم مسلکش چیست!؟

جناب آقای کارشناس، براستی رسانه های شخصی که فرمودید با امکانات کم وکاری ساده وبی آلایش ،پولی هم ازآن درنمی آورید ودکّان نیز نگشوده اید وطمع به مال مردم ندارید!.پس چگونه است که سبب دعوا و نزاع مالی بین وهّابی تندروشبکه وصال فارسی آقای ملّازاده با دوستان صمیمی شما شده است!؟برسر،این کار ساده وبی آلایش!؟

فرضاً ادّعای آقای ملّازاده درست باشد ویک نفر هم پیدا شده وازموجودی این شبکه اختلاس نموده است وسبب رنجش خاطر او شده باشد،چرا او باید بخاطر این پول ناچیز هر شب در شبکه اش قبل از سفر به عربستان وتأمین مالی توسّط وهّابیون سعودی،به افشاگری در رابطه با طیف شما بپردازد!؟

قضیه ریشه دار تر از این حرف ها وپای پول کلانی درمیان است که خواب وخیال را از وی ربوده است،وبه کابوسی سهمگین برای وی وطرفدارانش تبدیل شده است!

پس این ما نبوده ونیستیم که خواب وخیال ازمان ربوده شده است بلکه خودتان هستید که با این دکّان ها امرار معاش می نمائید.

تصویر گزیده ای از متن مقاله ی کارشناس وهابی در سایت مذکور:

تصویر گزیده ای از متن مقاله ی کارشناس وهابی در سایت مذکور:

پرده سوم:کسی که مکتب فکری اش بر خلاف عقل است تز عقل محوری به خود میگیرد!

درادامه ی متن مقاله ی کارشناس وهابی سایت مذکور آمده است:تشیّع بطور عموم وبویژه تشیّع صفوی اثنا عشری از رشد عقل واندیشه ومیزان آگاهی بشدت درهراس است!

همچنین درمتن مقاله ی این سایت  وهابی آمده است: این اندیشه که کاملاً با عقل ومنطق درتضاد است باجزرومدها وانشعابات بسیاری که در طول تاریخ طولانی خود داشته امروز با چهره های تشیع صفوی اثنا عشری،درزی،علوی ونیز نصیری واسماعیلی چیزی حدود ۸درصد جمعیّت جهان اسلام رابخود اختصاص دهد.

پاسخ اسلام پرس به ادّعای مضحک کارشناس وهابی:جناب کارشناس اول اینکه:نمی دانم چگونه به این آمار رسیده ای که تنها ۸درصد مسلمانان را شیعیان تشکیل میدهند،وازچه فرمولی استفاده نموده ای که به این آمار وارقام رسیده ای!اگر لطف نمائید واین فرمول را به مابدهید تا به نامتان در کتاب گینست ثبت نموده وازاین پس درسرشماری های خود از آن بهره ببریم که با این فرمول هرچند حقایق جمعیّتی را نادیده گرفته ایم امّا حداقل ازلحاظ روان راحت شده ،وبمب افزایش جمعیّت در جهان درخاطرمان کمرنگ، وتسکینی بر ذهنمان باشد!

آیا براستی شما جماعت تندرو از ۸درصد شیعه کلافه شده اید ودر شبکه های صفا و وصال عربی می گوئید:«اهلسنّت را دریابید!شیعه در کشورها ودربین اهلسنّت نفوذ کرده است!مردم شیعه شده اند…!اهلسنّت را دریابید!»

فکر میکنم جمعیّت شیعه ومستبصرینی که ازمذهب سقیفه به مذهب اهلبیت(علیهم السلام) گرویده اند،بیشتر از این ارقام است که بازهم خواب وخیال را ازشما ربوده است.

پرده چهارم:اهلتسنّن و انشعابات درونی

یادآوری اینکه شما نیز کم انشعاب در مذهبتان ندارید،وبعضا حتّی دیده شده رؤسای مذاهبتان به هجو سایررؤسا ی مذاهب خودتان پرداخته اند، که دراین میان مذاهبی چون:مالکی،حنفی،شافعی،حنبلی،ظاهری،اوزاعی و…مشهود است.پس بیشتر از این سخن نگوئید که باعث رسوایی خودتان خواهد شد.

 

پرده پنجم:کسی که تز عقل محوری میدهد،قبل از هرچیز به فتاوای مخالف عقل مفتی های خویش رجوع کند سپس ازدیگران خرده بگیرد.

پاسخ اسلام پرس به این ادّعای واهی وبی پایه واساس:

یاد ضرب المثلی ایرانی افتادم:از قدیم گفته اند،رو که نیست سنگ پا قزوینه!

می دانید چرا!؟این چه سؤالی هست میپرسم نباید هم بدانید چون اگر ایرانی بودید که ازکلمات عربی درمقاله هایتان(ودراین  مقاله هم کلمه ی مهجور در نزد فارسی زبانان «اخراج» به جای کلمه ی ساده وروزمره ی «کارگردان» وهمچنین تزاوج استفاده نمی نمودی ) وبیانی که از ریشه های بادیه نشینی شما نشأت میگیرد استفاده نمی نمودید! که اگر هم کاربرد کلمات غیر از فارسی درسخن کلاس ،پرستیژ وبالا رفتن شخصیّت درنزد عموم باشد، استفاده از  کلمات انگلیسی نافذتر وکاربردی تر میباشد.

امّا نگارنده ی مقاله بداند که این ضرب المثل را هنگامی بکار میبرند که فردی واقعیّت های موجود را میبیند وبی تفاوت نسبت به آن خود را به ندانستن می زند!

چنان شیعه را مخالف حقایق و عقل نمودی که مثالت چون دروغگویی است که در روستایی می زیسته است و روزی به مردم روستا می گوید فلانی درفلان محل حلوا خیر مردگان خویش میکند،مردم بسمت آن محل میدوند وچون ازیکی از آن ها میپرسد به کجا می دوید درپاسخ میشنود که فلانی درفلان محل حلوا خیر میکند خود نیز بسوی آن محل بسرعت میشتابد!غافل ازاینکه خوداو بوده است که این دروغ وشایعه را دربین مردم پخش کرده است!

جناب بد نیست به فتاوای مفتیان خویش رجوع کنی وفرقه ای که مخالف عقل سخن می راند رابشناسی!

وخوب میدانی ومیشناسی آنان را و فتاوایشان را…!الحق که رونیست سنگ پای قزوینه…!!!

برای نمونه به فتوای بن باز مفتی اعظمتان رجوع نموده وفتوایش را قاب کرده و درمحلی که در جلوی دیدگانت باشد قرار بده تا دیگر اینچنین تز عقل محوری برخویش نگیری!

فتوای خنده دار و مخالف عقل بن باز مفتی اعظم پیروان سقیفه درسایت رسمی وی

http://www.binbaz.org.sa/mat/8570

پرده ششم:فیلتر سایت های شیعه درکشورهای خلیج فارس و سکوت کارشناس وهّابی(هرچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز ببپشند)

این وهابی در ادامه ی مقلاله آورده است:تکنیسین های چین کمونیست به اجاره گرفته شدند تا سایتهایی که دم ازاندیشیدن می زنند را فیلتر کنند.ودربهای نفت پروژه اینترنت ملی-یابه عبارت روشنتر بازگرداندن قورباغه کور وشل به چاه- راه اندازی شود.

تصویر گزیده ای از متن مقاله ی کارشناس وهابی در سایت مذکور:

پاسخ اسلام پرس براین ادّعا:جناب،شاید بهمین دلیل است که درعربستان سعودی وسایر کشورهایی که حکآم آن پیرو سقیفه هستند سایت های شیعیان همچون الراصد شیعیان مناطق شرقی عربستان وصدها سایت دیگر شیعه را فیلتر میکنند تا قورباغه کور وشل را به چاه برگردانند.

سایت های شیعیان که بخاطر بیان حقایق  درکشورهای  عربی حاشیه خلیج فارس فیلتر شده اند

پرده هفتم:راز کور بودن مفتی های اخیر وهابیّت درچیست؟

حال معلوم نیست شما خود قورباغه ای یا قورباغه ها را به چاه میبری!امّا در مقاله تان نوشته ای قورباغه ی کور وشل را به چاه میبرند، احیانا منظورتان از قورباغه کور وشل صاحب عکس زیر که نیست!؟

مفتی اعظم عربستان معلوم نیست چه سرّیست که مفتی های اعظم چندین سال اخیر همگی کوربوده اند شاید دلیلش به همان قورباغه برگردد!

ودرآخر کارشناس چیزی گفت،که خودشان نیز به آن بیشتر توجّه نمایند:

تصویر گزیده ای از متن مقاله ی کارشناس وهابی در سایت مذکور:

پرده هشتم:تلاش پیروان سقیفه برای خاموشی مشعل فروزان هدایت و دوری عامه از مذهب اهلبیت (علیهم السلام):

پاسخ قاطع اسلام پرس به نویسنده ی این مقاله:

جناب آقایان وهّابی حالا شما هرچه تلاش کنید تا صدای شیعیان وفرکانس های شبکه های ماهواره ای همچون الأنوار قطع شود خواهید دید که مردم پنجره را برویشان می گشایند…هرچه تلاش کنید که فعالیت شبکه اهلبیت انگلیسی قطع گردد مردم لوله بخاری را برایش باز میکنند.وهرچه فتوادهید دیدن شبکه های امام حسین علیه السلام وولایت حرام است مردم سینه های زخم دیده شان را آنتن ودلهای مهرشان را تلویزیون توحیدی خواهند ساخت…طلسم وجادوی شما عقل ستیزها شکسته شده ومردم ما دوان دوان بسوی بیداری در حرکتند.

درضمن این مقاله را به نام خانمی بظاهر مهندس ایرانی که درتهران زندگی میکنند به نام مهین میهن دوست در سایتتان قراردادید!مرد بودنتان که فایده ای نداشت همان بهتر که خویش را به جرّاح بسپارید و برای تأثیر هرچه بیشتر نام ونام خانوادگیتان را نیز تغییر دهید وبدانید که اگر با این مکرها فرجی حاصل میشد پیش از شما فرعون وافسانه ی خیالیتان مرتضی رادمهر بدست می آورد.

علیرضا جعفری

مدیر سایت اسلام پرس
طبقه بندی: شیعه و سنی ها.....، 
برچسب ها: سنی نیوز آبروی نداشته خویش را به باد داد!،  
دنبالک ها: سنی نیوز آبروی نداشته خویش را به باد داد!،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


آمار سایت

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً. اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشا الله............

خدمات وبلاگ نویسان جوان

اخلاق اسلامی موسیقی

; , . , . ->

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ